Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné podmínky statku Louka jsou platné pro všechny typy ubytování a služeb. (dále jen „Podmínky“).
 2. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a majitelem statku Louka.

Článek I – Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Majitel statku Louka, který do smluvního vztahu vstupuje buď přímo nebo prostřednictvím správce (dále jen „Majitel“)
 2. zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji ubytovacích a jiných služeb. Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále uvedené smluvní podmínky.

Článek III – Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Majitelem s předmětem dle článku II vzniká uzavřením smlouvy, a nebo podáním objednávky a jejím potvrzením ze strany Majitele. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou, a nebo potvrzenou objednávkou a těmito Podmínkami, příp. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
 2. Podpisem smlouvy nebo převzetím potvrzené objednávky dle odst. 1 tohoto článku zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a souhlasí s ním, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
 3. Podpisem smlouvy nebo potvrzením objednávky zákazníka dle odst. 1 tohoto článku se Majitel zavazuje zákazníkovi zabezpečit ubytování a služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

Článek IV – Cenové a platební podmínky

 1. Majitel má právo na zaplacení ceny ubytování a služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu ubytování a služeb před jejich poskytnutím.
  Forma úhrady ceny služeb Majiteli:
  Zákazník je povinen zaplatit cenu ubytování a služeb (zálohu i 100% ceny) ve výši a lhůtách stanovených v tomto článku Podmínek na účet Majitele některou z dohodnutých forem s Majitelem. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti a nebo den připsání platby na účet Majitele do výše 100% stanovené ceny. Při porušení tohoto závazku zákazníkem má Majitel právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
 2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán, pokud v jiné formě nabídky není stanoveno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
  Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu minimálně ve výši 50 % stanovené ceny , doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací ubytování a služby.V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením realizace ubytování a služby je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny.
 3. V případě, že je cena hrazena v jiné měně než v CZK, má Majitel právo jednostranným úkonem zvýšit cenu ubytování a služeb uvedenou ve smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny v průměru o více než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny uvedené ve smlouvě je Majitel povinen zákazníkovi odeslat do místa bydliště/sídla nebo na jinou kontaktní adresu zákazníkem uvedenou ve smlouvě nejpozději 21 dní před zahájením realizace ubytování a služby. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny uvedené ve smlouvě uhradit rozdíl v ceně. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má Majitel právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

Článek V – Práva a povinnosti zákazníka

 1. K základním právům zákazníka patří zejména:
  1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaného a zaplaceného ubytování a služeb,
  2. právo vyžadovat od Majitele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaného a zaplaceného ubytování a služeb,
  3. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaném ubytování a službách,
  4. právo kdykoliv před zahájením čerpání ubytování a služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII.
 2. K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:
  1. poskytnout Majiteli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování a služeb, především pravdivě a úplně uvádět Majitelem požadované údaje ve smlouvě nebo objednávce, vč.jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady podle požadavků Majitele,
  2. zajistit u osob mladších l5ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
  3. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší l8ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu,
  4. nahlásit účast cizích státních příslušníků
  5. bez zbytečného odkladu sdělovat Majiteli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaného ubytování a služeb,
  6. řídit se pokyny a předpisy Majitele týkající se ubytování, které jsou k dispozici v statku Louka
  7. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Majitele a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
  8. v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy Majiteli oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII a IX.
 3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
 1. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými podmínkami statku Louka jakož i s dalšími informacemi, které od Majitele obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě ubytování a služeb,
 2. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,
 3. odevzdat Majiteli předem jmenný seznam účastníků, u dětí do l5ti let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle čl. V, odst. 2, písm. b).

Článek VI – Práva a povinnosti majitele

 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Majitele.
 2. Majitel je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaného ubytování a služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Majiteli známy.
 3. Majitel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzeného a zaplaceného ubytování a služeb.

Článek VII – Zrušení a změny dohodnutých služeb

 1. Zrušení dohodnutého ubytování a služeb
  1. Majitel je oprávněn zrušit ubytování a služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
  2. Jestliže Majitel ubytování a služby podle písm. a) tohoto odstavce zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Majitel na základě nové smlouvy poskytl jiné ubytování a službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Majitel takové ubytování a služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Majitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny ubytování a služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Majiteli odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového ubytování a služeb nižší, než již uskutečněné platby, je Majitel povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
  3. Majitel má dále právo zrušit ubytování a jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.
  4. Jestliže Majitel zruší ubytování a službu z jiných důvodů než je uveden v ustanovení pod písm. a) a c) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem jeho zahájení, je povinen zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 10 % z ceny ubytování a služby.
 2. Změny dohodnutého ubytování a služeb před zahájením čerpání

Nastanou-li okolnosti, které Majiteli brání poskytnout ubytování a služby dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání změnit podmínky smlouvy, je povinen takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny, je povinen v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí.

  1. Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny , je zákazník povinen uhradit Majiteli rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit Majiteli rozdíl v ceně má Majitel právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo Majitele na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny je Majitel povinen buď snížit doplatek celkové ceny , pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně ubytování a služeb v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu.
  2. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Majitel na základě nové smlouvy poskytl jiné ubytování a služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Majitel takové ubytování a služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Majitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Majiteli odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového ubytování a služeb nižší než již uskutečněné platby, je Majitel povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

Článek VIII – Odstoupení od smlouvy

 1. Majitel je oprávněn před zahájením čerpání ubytování a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II, od smlouvy odstoupit z důvodu porušení povinností zákazníkem. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů zasílá Majitel do bydliště/sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením čerpání ubytování a služeb
  1. bez udání důvodu,
  2. jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 1, písm. b) nebo ustanovení článku VII odst. 2, písm. b),
  3. z důvodů porušení povinností Majitele vyplývajících ze smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy a v případě odstoupení od smlouvy dle písm. c) tohoto odstavce s uvedením důvodů zákazník sepíše formou dopisu a zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem na kontaktní adresu Majitele. V oznámení zákazník uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy od které odstupuje (osobní údaje zákazníka, č. rezervace, objednávky atp.) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení na kontaktní adresu Majitele.

 1. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Majitele stanovené smlouvou, příp. odstoupí-li Majitel od smlouvy před zahájením čerpání ubytování a služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Majiteli odstupné ve výši stanovené v článku IX.
 2. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Majitele stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm.b) tohoto článku, je Majitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Majiteli odstupné.

Článek IX – Odstupné

 1. Odstoupí-li Majitel od smlouvy uzavřené se zákazníkem před zahájením čerpání ubytování a služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, je Majitel oprávněn požadovat a zákazník povinen uhradit Majiteli odstupné. Výše odstupného je shodná s výší odstupného stanovenou pevnou částkou, resp. procentní sazbou z předem stanovené ceny dle odst. 2,3 a 4 tohoto článku podle předmětu smluvního vztahu.
 2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, kdy předmětem smluvního vztahu jsou ubytování a jednotlivé služby je zákazník povinen zaplatit odstupné. Při odstoupení od smlouvy před zahájením čerpání ubytování a služeb:
  1. 40 a více dní …… 200,- Kč za osobu,
  2. 39 až 30 dní …… 10 % z předem stanovené ceny, nejméně však 200,- Kč za osobu,
  3. 29 až 14 dní …… skutečně vzniklé náklady nejméně však 30% z předem stanovené ceny,
  4. 13 až 7 dní …… skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z předem stanovené ceny,
  5. 6 až 3 dny …… skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z předem stanovené ceny,
  6. 2 a méně dní …… 100 % předem stanovené ceny.
 3. Nevyčerpá-li zákazník ubytování a službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, odst. 2, písm. f) a g), hradí 100 % předem stanovené ceny.
 4. Předem stanovenou cenou se rozumí cena ubytování a jednotlivých služeb.
 5. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Majitele.
 6. Majitel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 7. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy.

Článek X – Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2011.

Nahoru